CEPOL: Misja, wizja i wartości

Misja

CEPOL jest agencją Unii Europejskiej promującą szkolenia w dziedzinie ścigania na poziomie europejskim i międzynarodowym.

Wizja

CEPOL zamierzać stać się światowym centrum i motorem zmian w dziedzinie szkoleń dotyczących ścigania. Agencja bierze udział w rozwiązywaniu problemów bezpieczeństwa na poziomie europejskim i globalnym poprzez zacieśnianie więzi między środowiskami ścigania w celu wymiany dobrych praktyk, wiedzy i know-how.

Podstawowe wartości

 • doskonałość zawodowa
 • innowacyjność
 • jakość
 • elastyczność
 • pełne poszanowanie praw podstawowych

Główne kompetencje

CEPOL skupia osoby zawodowo zajmujące się ściganiem w celu:

 • zaoferowania im szansy rozwoju osobowego i zawodowego w drodze szkolenia;
 • rozwiązywania przez uczenie się problemów związanych z bezpieczeństwem europejskim;
 • ustanowienia sieci instytutów szkoleniowych i zawodowych.

Główna obietnica

Dzięki CEPOL-owi fachowcy będą mogli rozwijać swoją wiedzę i sieci kontaktów

Motto

CEPOL – edukacja, innowacyjność, motywacja

CEPOL w skrócie

 1. Co to jest CEPOL?

CEPOL jest agencją Unii Europejskiej zajmującą się opracowaniem, wdrażaniem i koordynowaniem szkoleń dla fachowców w dziedzinie ścigania.

Od 1 lipca 2016 r.1, wraz z uzyskaniem nowego mandatu prawnego, oficjalna nazwa CEPOL-u to Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania.

 1. Gdzie mieści się siedziba CEPOL-u?

Siedziba CEPOL-u mieści się w Budapeszcie (Węgry).

 1. W jakim celu utworozono CEPOL?

CEPOL przyczynia się do bezpieczeństwa w Europie, ułatwiając współpracę i wymianę wiedzy między przedstawicielami organów ścigania z państw członkowskich UE i, w pewnym zakresie, z państw trzecich, w sprawach wynikających z priorytetów UE w dziedzinie bezpieczeństwa – w szczególności wynikających z cyklu polityki unijnej dotyczącej poważnej i zorganizowanej przestępczości międzynarodowej.

 1. Czym zajmuje się CEPOL?

CEPOL skupia sieć instytucji szkoleniowych dla przedstawicieli organów ścigania w państwach członkowskich UE oraz wspiera innowacyjne i zaawansowane szkolenia w zakresie priorytetów bezpieczeństwa, współpracy w dziedzinie ścigania i wymiany informacji. CEPOL współpracuje również z organami UE, organizacjami międzynarodowymi oraz państwami trzecimi w celu zapewnienia wspólnej reakcji w przypadku pojawienia się bardzo poważnych zagrożeń bezpieczeństwa.

 1. W jaki sposób pracuje CEPOL? W jaki sposób tworzy się ofertę szkoleń?

CEPOL-em kieruje dyrektor wykonawczy, który odpowiada przed zarządem. Zarząd składa się z przedstawicieli państw członkowskich UE i Komisji UE. Przewodniczący zarządu jest przewodniczącym jednego z trzech państw członkowskich, które wspólnie przygotowały 18-miesięczny program Rady Unii Europejskiej. Posiedzenia zarządu odbywają się przynajmniej dwa razy w roku. Ponadto CEPOL ma w każdym państwie członkowskim specjalne krajowe jednostki udzielające informacji i wpierające przedstawicieli organów ścigania, którzy pragną uczestniczyć w działaniach CEPOL-u. Jednostki krajowe wspierają również działania CEPOL-u.

Przy udziale tych sieci i innych zainteresowanych stron powstaje roczny program prac agencji, w którym znajdują się tematyczne i ukierunkowane działania opracowane w celu zaspokojenia potrzeb państw członkowskich w obszarach priorytetowych wewnętrznej strategii UE w zakresie bezpieczeństwa. Ponadto CEPOL ocenia zapotrzebowania w zakresie szkoleń konieczne do realizacji priorytetów w zakresie bezpieczeństwa.

CEPOL stara się oferować innowacyjne i zaawansowane szkolenia poprzez integrację odpowiednich nowinek w zakresie wiedzy i badań nad technologiami oraz poprzez tworzenie synergii w drodze ściślejszej współpracy.

W ofercie CEPOL-u obecnie znajdują się działania stacjonarne, e-uczenie się (np. seminaria internetowe, moduły on-line, kursy internetowe itd.), programy wymiany, wspólne programy nauczania oraz badania naukowe.


Lista ofert pracy

Contact

Office address

European Union Agency for Law Enforcement Training
1066 Budapest
Ó utca 27
Hungary

Correspondence address

European Union Agency for Law Enforcement Training
1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Email address

Telephone: +36 1 803 8030/8031

Fax: +36 1 803 8032

Video