CEPOL: мисия, визия и ценности

Мисия

CEPOL е агенция на Европейския съюз, която чрез обучения насърчава сътрудничеството в областта на правоприлагането на европейско и международно равнище.

Визия

CEPOL има за цел да стане център от световна величина и влиятелен фактор в областта на обучението по правоприлагане. Чрез сближаване на общностите от сферата на правоприлагането за обмен на добри практики, знания и експертен опит, агенцията се стреми да допринася за разрешаването на въпроси във връзка със сигурността в Европа и по света.

Основни ценности

 • Висок професионализъм
 • Иновации
 • Качество
 • Реагиране
 • Зачитане в пълна степен на основните права

Основни компетентности

CEPOL свърза специалисти от областта на правоприлагането с цел:

 • предоставяне на възможности за развитие в личен и професионален план чрез обучения,
 • принос чрез обучения за разрешаване на проблеми, свързани със сигурността в Европа,
 • изграждане на мрежи от специалисти и институти за обучение.

Основен ангажимент

С помощта на CEPOL специалистите имат възможност да разширят както знанията си, така и своите мрежи

Мото

CEPOL — образование, иновации, мотивиране

CEPOL на кратко

 1. Какво представлява CEPOL?

CEPOL е агенция на Европейския съюз за разработване, прилагане и координиране на обучение за служителите на органите за правоприлагане.

От 1 юли 2016 г. — датата на новия правен мандат1, официалното наименование на CEPOL е „Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането“.

 1. Къде е базирана CEPOL?

Седалището на CEPOL е в Будапеща (Унгария).

 1. Защо е създадена CEPOL?

CEPOL допринася за по-голяма сигурност в Европа, като улеснява сътрудничеството и обмена на знания между служителите на правоприлагащите органи в държавите — членки на ЕС, и до известна степен — от трети страни, по въпросите, свързани с приоритетите на ЕС в областта на сигурността, и по-специално от цикъла на политиката на ЕС за борба с организираната и тежката престъпност.

 1. Каква е дейността на CEPOL?

CEPOL създава мрежа от институти за обучение на служителите на правоприлагащите органи в държавите — членки на ЕС, и им оказва подкрепа при предоставянето на първокласно обучение по приоритетите за сигурността, сътрудничеството в областта на правоприлагането и обмена на информация. Освен това CEPOL си сътрудничи с органи на ЕС, международни организации и трети страни, за да се гарантира , че най-тежките заплахи за сигурността се преодоляват с общи усилия.

 1. Как действа CEPOL? Как се създава учебното портфолио?

CEPOL се ръководи от изпълнителен директор, който се отчита пред управителния съвет. Управителният съвет се състои от представители на държавите членки и Европейската комисия. Председателят на управителния съвет е представител на една от трите държави членки, изготвили съвместно осемнадесетмесечната програма на Съвета на Европейския съюз. Управителният съвет заседава най-малко два пъти годишно. В допълнение CEPOL има национални звена във всички държави членки с цел предоставяне на информация и съдействие на служителите на правоприлагащите органи, които желаят да участват в дейностите на CEPOL. Националните звена подпомагат също операциите на CEPOL.

Годишната работна програма на агенцията се съставя с участие от страна на тази мрежа и от други заинтересовани страни, като крайният резултат са тематични и тясно профилирани дейности, предназначени да покрият нуждите на държавите членки в приоритетните области от стратегията за вътрешна сигурност на ЕС. Освен това CEPOL извършва оценка на нуждите от обучение във връзка с приоритетите на ЕС в областта на сигурността.

CEPOL полага непрекъснати усилия да предлага иновативни и прогресивни дейности за обучение, като интегрира съответните развития в познанията, научните изследвания и технологията и създава полезни взаимодействия чрез засилено сътрудничество.

Настоящото портфолио на CEPOL обхваща присъствени дейности, онлайн обучение (т.е. уебинари, онлайн модули, онлайн курсове и т.н.), програми за обмен, общи учебни програми, научни изследвания и наука.


Списък на свободните работни места

Contact

Office address

European Union Agency for Law Enforcement Training
1066 Budapest
Ó utca 27
Hungary

Correspondence address

European Union Agency for Law Enforcement Training
1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Email address

Telephone: +36 1 803 8030/8031

Fax: +36 1 803 8032

Video