CEPOL: poslání, vize a hodnoty

Poslání

CEPOL je agentura Evropské unie, která podporuje spolupráci v oblasti prosazování práva prostřednictvím vzdělávání a výcviku, a to na evropské i mezinárodní úrovni.

Vize

Cílem agentury CEPOL je stát se světovým centrem a hybnou silou změn ve vzdělávání a výcviku v oblasti prosazování práva; organizací, která se podílí na řešení evropských i celosvětových problémů týkajících se bezpečnosti tím, že sdružuje odborníky na prosazování práva, aby mohli sdílet osvědčené postupy, znalosti i know-how.

Základní hodnoty

 • vynikající odborná úroveň
 • inovace
 • kvalita
 • schopnost rychle reagovat
 • důsledné dodržování základních práv

Základní kompetence

Agentura CEPOL sdružuje odborníky na prosazování práva s cílem:

 • umožnit jim prostřednictvím vzdělávání a výcviku osobní a odborný růst,
 • přispívat pomocí vzdělávání k řešení bezpečnostních otázek v Evropě,
 • vytvářet sítě vzdělávacích institucí a odborníků.

Hlavní závazek

Agentura CEPOL umožňuje odborníkům rozvíjet jejich znalosti i sítě.

Moto

CEPOL – vzdělává, inovuje, motivuje

CEPOL ve stručnosti

 1. Co je CEPOL?

CEPOL je agentura Evropské unie, jejímž cílem je rozvíjet, realizovat a koordinovat vzdělávání a výcvik pracovníků donucovacích orgánů.

Od 1. července 2016, kdy vstoupil v platnost nový právní mandát agentury1, oficiální název agentury CEPOL zní „Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva“.

 1. Kde CEPOL sídlí?

Agentura CEPOL sídlí v Budapešti (Maďarsko).

 1. Proč CEPOL existuje?

Agentura CEPOL se podílí na vytváření bezpečnější Evropy. Usnadňuje spolupráci a sdílení poznatků mezi pracovníky donucovacích orgánů členských států EU a do určité míry i třetích zemí, a to v souvislosti s otázkami vyplývajícími z priorit EU v oblasti bezpečnosti, zejména politického cyklu EU pro boj proti organizované a závažné mezinárodní trestné činnosti.

 1. Co je náplní činnosti agentury CEPOL?

Agentura CEPOL sdružuje síť vzdělávacích institucí pro pracovníky donucovacích orgánů v členských státech EU a podporuje je zajišťováním inovativního a pokročilého vzdělávání a výcviku v otázkách bezpečnostních priorit, spolupráce v oblasti prosazování práva a výměny informací. Agentura CEPOL také spolupracuje se subjekty EU, mezinárodními organizacemi a třetími zeměmi s cílem zajistit kolektivní reakci na nejzávažnější bezpečnostní hrozby.

 1. Jak CEPOL pracuje? Jak vzniká portfolio v oblasti vzdělávání a výcviku?

V čele agentury CEPOL stojí výkonný ředitel, který se zodpovídá správní radě. Správní radu tvoří zástupci členských států EU a Evropské komise. Předsedou správní rady je zástupce jednoho ze tří členských států, které společně připravují osmnáctiměsíční program Rady. Správní rada se schází minimálně dvakrát ročně. Agentura CEPOL má navíc v každém členském státě specializovanou národní jednotku, která poskytuje informace a pomoc pracovníkům donucovacích orgánů, kteří se chtějí zapojit do činnosti agentury. Národní jednotky agentury CEPOL rovněž poskytují podporu činnosti agentury.

Na základě údajů poskytnutých těmito jednotkami a dalšími zainteresovanými subjekty se vypracovává roční pracovní program agentury, který tvoří aktuální a konkrétně zaměřené činnosti podle potřeb členských států v prioritních oblastech strategie vnitřní bezpečnosti EU. Agentura CEPOL kromě toho posuzuje vzdělávací potřeby, přičemž zohledňuje priority EU v oblasti bezpečnosti.

Agentura CEPOL se neustále snaží nabízet inovativní a pokročilé vzdělávání a výcvik. Zohledňuje přitom nové poznatky a změny v oblasti výzkumu a technologií a posilováním spolupráce mezi dotčenými subjekty dosahuje synergického efektu.

Současné portfolio agentury CEPOL zahrnuje akce konané přímo ve vzdělávacích institucích, on-line vzdělávání (tj. webináře, on-line moduly, on-line kurzy atd.), výměnné programy, společné učební osnovy a výzkumnou a vědeckou činnost.


Seznam volných pracovních míst

Contact

Office address

European Union Agency for Law Enforcement Training
1066 Budapest
Ó utca 27
Hungary

Correspondence address

European Union Agency for Law Enforcement Training
1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Email address

Telephone: +36 1 803 8030/8031

Fax: +36 1 803 8032

Video