CEPOLi missioon, visioon ja väärtused

Missioon

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL) edendab koolituse kaudu Euroopa ja rahvusvahelise õiguse kaitse koostööd.

Visioon

CEPOL soovib saada õiguskaitse koolituses maailmatasemega keskuseks ja muutuste algatajaks. Ta annab oma panuse Euroopa ja globaalsete julgeoleku probleemide käsitlemisse, tihendades õiguskaitse ringkondade koostööd, et jagada head tava, teadmisi ja oskusi.

Põhiväärtused

 • Professionaalne tipptase
 • Innovatsioon
 • Kvaliteet
 • Reageerimisvõime
 • Põhiõiguste täielik austamine

Põhipädevused

CEPOL ühendab õiguskaitse spetsialiste, et

 • pakkuda neile koolituse kaudu isiku- ja kutsearengu võimalusi;
 • nad osaleksid õpingute teel Euroopa julgeolekuprobleemide lahendamises;
 • luua koolitusasutuste ja spetsialistide võrgustikke.

Põhieesmärk

CEPOL aitab spetsialistidel suurendada teadmisi ja arendada võrgustikke

Moto

CEPOL – õpingud, uuendused, motivatsioon

CEPOLi lühitutvustus

 1. Mis on CEPOL?

CEPOL on Euroopa Liidu asutus, mis arendab, rakendab ja koordineerib õiguskaitse ametnike koolitust.

Alates uue õigusliku volituse kuupäevast, 1. juulist 20161 on CEPOLi ametlik nimetus Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet.

 1. Kus CEPOL asub?

CEPOLi peakorter asub Ungaris Budapestis.

 1. Miks CEPOL loodi?

CEPOL annab oma osa ohutuma Euroopa loomisse, edendades Euroopa Liidu liikmesriikide ja teatud määral kolmandate riikide õiguskaitseametnike koostööd ja teadmiste jagamist teemadel, mis tulenevad Euroopa Liidu julgeolekuprioriteetidest, eelkõige raske ja organiseeritud kuritegevuse ELi poliitikatsüklist.

 1. Mida CEPOL teeb?

CEPOL koondab ELi liikmesriikide õiguskaitseametnike koolitusasutused võrgustikku ja toetab neid julgeolekuprioriteetide, õiguskaitsekoostöö ja teabevahetuse praktilises koolituses. CEPOL teeb koostööd ka Euroopa Liidu asutustega, rahvusvaheliste organisatsioonidega ja kolmandate riikidega, et tagada ühine reageerimine kõige raskematele julgeolekuohtudele.

 1. Kuidas CEPOL toimib? Kuidas koostatakse koolitusportfell?

CEPOLi juhib tegevdirektor, kes annab aru haldusnõukogule. Haldusnõukogu koosneb ELi liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni esindajatest. Haldusnõukogu eesistuja on nendest kolmest liikmesriigist ühe esindaja, kes valmistasid koos ette nõukogu ja Euroopa Liidu 18 kuu programmi. Haldusnõukogu koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas. Lisaks on CEPOLil igas liikmesriigis kontaktasutused, mis pakuvad teavet ja abi õiguskaitseametnikele, kes soovivad osaleda CEPOLi tegevuses. Kontaktasutused toetavad ka CEPOLi tegevust.

CEPOLi aasta tööprogramm tugineb sellele võrgustikule ja teistele sidusrühmadele, mille tulemusena rahuldavad kavandatud teemad ja kesksed tegevused liikmesriikide vajadusi Euroopa Liidu sisejulgeoleku strateegia prioriteetsetes valdkondades. ELi julgeolekuprioriteetide täitmiseks hindab CEPOL ka koolitusvajadusi.

CEPOL püüab jätkuvalt pakkuda uuenduslikku ja kõrgetasemelist koolitust, lõimides sellesse asjakohased arengud teadmistes, teadusuuringud ja tehnoloogia ning luues tugevdatud koostööga sünergiat.

CEPOLi praegune portfell sisaldab kohapealseid koolitusi, veebiõpet (nt veebiseminare, veebikaudseid õpimooduleid ja kursusi), vahetusprogramme, ühtseid õppekavu, teadus- ja uurimistegevust.


Tööpakkumiste loetelu

Contact

Office address

European Union Agency for Law Enforcement Training
1066 Budapest
Ó utca 27
Hungary

Correspondence address

European Union Agency for Law Enforcement Training
1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Email address

Telephone: +36 1 803 8030/8031

Fax: +36 1 803 8032

Video