Euroopa Politseikolledž

Euroopa Politseikolledži (CEPOL) eesmärk on pakkuda koolitus- ja õppimisvõimalusi õiguskaitse ametnikele küsimustes, mis on Euroopa Liidu ja tema kodanike julgeolekule elutähtsad. Koolituse teemad on juhtimisest õiguskaitse meetoditeni ja Euroopa Liidu koostööst majanduskuritegevuseni. Tegevuse eesmärk on soodustada teadmiste ja parima tava jagamist ning arendada Euroopa ühtset õiguskaitsekultuuri. CEPOLi peakorter asub alates 1. oktoobrist 2014 Budapestis.

CEPOL asutati Euroopa Liidu asutusena nõukogu otsusega 2005/681/JHA, mis on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 543/2014. Asutuse eelarvet rahastab Euroopa Liit.

CEPOLi juhib direktor, kes annab aru juhatusele. Juhatus koosneb Euroopa Liidu liikmesriikide esindajatest, kes tavaliselt on riiklike politseikoolide direktorid. Juhatust juhib Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi esindaja. Juhatus saab tavaliselt kokku kaks korda aastas. Lisaks on CEPOLil igas liikmesriigis kontaktpunkt, mis pakub teavet ja abi politseinikele, kes soovivad osaleda CEPOLi tegevuses.

CEPOL peab tähtsaks, et teised õiguskaitse- ja haridusasutused tunnustaksid teda kui õppimise ja arendamise põhiallikat Euroopa suureneva koostöö ja politseitöö hariduse ja koolituse valdkonnas.

Koolitustegevus toimub kõikjal Euroopa Liidus, peamiselt politseiõppeasutuste võrgustiku kaudu. CEPOLi aasta tööprogramm tugineb sellele võrgustikule ja teistele sidusrühmadele, mille tulemusena rahuldavad kavandatud teemad ja kesksed tegevused liikmesriikide vajadusi ja üldnõudeid, mis tulenevad Euroopa Liidu sisejulgeoleku strateegiast.

Samuti teeb CEPOL koostööd muude Euroopa Liidu asutustega (nt Europol, Frontex ja Eurojust) ning teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega (nt Interpol), et tagada ühine reageerimine kõige raskematele julgeolekuohtudele.


Tööpakkumiste loetelu


Flyer cover
Poster_FR
2014. aasta aruande kokkuvõte
Qualitative_ET

Contact

Office address

European Union Agency for Law Enforcement Training
1066 Budapest
Ó utca 27
Hungary

Correspondence address

European Union Agency for Law Enforcement Training
1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Email address

Telephone: +36 1 803 8030/8031

Fax: +36 1 803 8032