CEPOL: misean, fís agus luachanna

Misean

Is gníomhaireacht de chuid an Aontais Eorpaigh í CEPOL a chothaíonn comhoibriú forfheidhmithe dlí Eorpach agus idirnáisiúnta trí oiliúint.

Fís

Tá sé mar aidhm ag CEPOL a bheith ina mhol den chéad scoth agus ina thiománaí chun athrú a thabhairt sa réimse oiliúna um fhorfheidhmiú an dlí. Tríd an mol sin, cuirfear le saincheisteanna slándála Eorpacha agus domhanda a réiteach trí na comhphobail um fhorfheidhmiú an dlí a thabhairt níos cóngaraí le chéile chun dea-chleachtas, faisnéis agus saineolas a chomhroinnt.

Croíluachanna

 • Sármhaitheas Gairmiúil
 • Nuálaíocht
 • Cáilíocht
 • Freagrúlacht
 • Meas iomlán ar chearta bunúsacha

Croí-inniúlachtaí

Tugann CEPOL gairmithe um fhorfheidhmiú an dlí le chéile chun:

 • Deiseanna a thairiscint dóibh chun forbairt go pearsanta agus go gairmiúil trí oiliúint;
 • Rannchuidiú trí fhoghlaim chun saincheisteanna a bhaineann le slándáil Eorpach a réiteach;
 • Líonraí d’institiúidí agus de ghairmithe oiliúna a bhunú.

Croí-ghealltanas

Trí CEPOL, is féidir le gairmithe a gcuid eolais agus a gcuid líonraí araon a fhorbairt

Mana

CEPOL - Oil, Nuáil, Spreag

Sracfhéachaint ar CEPOL

 1. Céard é CEPOL?

Is gníomhaireacht de chuid an Aontais Eorpaigh í CEPOL atá tiomanta d’oiliúint a fhorbairt, a chur chun feidhme agus a chomhordú d’oifigigh um fhorfheidhmiú an dlí.

Ó 1 Iúil 2016, arb é dáta a shainordaithe dhlí nua1, is é ainm oifigiúil CEPOL “Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí”.

 1. Cá bhfuil CEPOL suite?

Tá ceanncheathrú CEPOL lonnaithe i mBúdaipeist, an Ungáir, ó 1 Deireadh Fómhair 2014.

 1. Cén fáth ar bunaíodh CEPOL?

Cuireann CEPOL le hEoraip níos sábháilte trí chomhoibriú agus trí chomhroinnt fhaisnéise a éascú i measc oifigeach um fhorfheidhmiú an dlí de chuid na mBallstát AE agus, ar mhéid áirithe, ó thríú tíortha, ar shaincheisteanna a eascraíonn ó thosaíochtaí AE i réimse na slándála; go sonrach ó Thrimthriall Beartais an AE ar thromchoireacht agus ar choireacht eagraithe.

 1. Céard a dhéanann CEPOL?

Tugann CEPOL líonra d’institiúidí oiliúna le haghaidh oifigeach um fhorfheidhmiú an dlí i mBallstáit an AE le chéile agus tugann tacaíonn leo i ndáil le hoiliúint túslíne a sholáthar ar thosaíochtaí slándála, ar chomhoibriú um fhorfheidhmiú an dlí agus ar mhalartú faisnéise. Oibríonn CEPOL freisin le comhlachtaí AE, le heagraíochtaí idirnáisiúnta, agus le tríú tíortha chun a chinntiú go dtéitear i ngleic le comhfhreagairt leis na bagairtí slándála is dáiríre.

 1. Conas a oibríonn CEPOL? Conas a dhéantar an phunann oiliúna a chruthú?

Tá Stiúrthóir Feidhmiúcháin ina cheannaire ar CEPOL, duine atá cuntasach do Bhord Bhainistíochta. Tá an Bord Bainistíochta comhdhéanta d’ionadaithe ó Bhallstáit an AE agus ó Choimisiún an AE. Tá cathaoirleach an Bhoird Bhainistíochta ina ionadaí de cheann de na trí Bhallstát a d’ullmhaigh i gcomhpháirt clár 18 mí Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Is iondúil go mbuaileann an Bord Bainistíochta le chéile dhá uair ar a laghad sa bhliain. Ina theannta sin, tá Aonaid Náisiúnta (CNUanna) tiomnaithe ag CEPOL i ngach Ballstát chun faisnéis agus cúnamh a chur ar fáil d'oifigigh um fhorfheidhmiú an dlí ar mian leo páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí CEPOL. Tacaíonn na CNUanna freisin le oibríochtaí CEPOL.

Cuirtear clár oibre bliantúil na gníomhaireachta le chéile le hionchur ón líonra seo agus ó pháirtithe leasmhara eile, agus gníomhaíochtaí tráthúla agus dírithe mar thoradh air sin atá deartha chun riachtanais na mBallstát i réimsí tosaíochta straitéis inmheánach shlándála an AE a chomhlíonadh. Ina theannta sin, déanann CEPOL measúnú ar riachtanais oiliúna chun dul i ngleic le tosaíochtaí slándála AE.

Déanann CEPOL iarracht leanúnach gníomhaíochtaí oiliúna nuálaíocha agus gníomhaíochtaí ardoiliúna a thairiscint trí fhorbairtí ábhartha i bhfaisnéis, taighde agus teicneolaíochta a chomhtháthú, agus trí shineirgí a chruthú trí chomhoibriú neartaithe.

Cuimsíonn punann reatha CEPOL gníomhaíochtaí cónaithe, foghlaim ar líne (i.e. seimineáir ghréasáin, modúil ar líne, cúrsaí ar líne, srl.), cláir mhalairte, comhchuraclaim, taighde agus eolaíocht.

1Rialachán (AE) 2015/2219 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015


Liosta na bhfolúntas post oscailte

Contact

Office address

European Union Agency for Law Enforcement Training
1066 Budapest
Ó utca 27
Hungary

Correspondence address

European Union Agency for Law Enforcement Training
1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Email address

Telephone: +36 1 803 8030/8031

Fax: +36 1 803 8032

Video