CEPOL: misija, vizija ir vertybės

Misija

CEPOL yra Europos Sąjungos agentūra, kuri per mokymą skatina Europos ir tarptautinio lygmens bendradarbiavimą teisėsaugos srityje.

Vizija

CEPOL siekia tapti pasauliniu mokymo teisėsaugos srityje centru ir pokyčių iniciatoriumi. Agentūra padeda spręsti Europos ir pasaulio saugumo problemas sutelkdama teisėsaugos bendruomenes ir skatindama jas dalintis gerąja praktika, žiniomis ir patirtimi.

Pagrindinės vertybės

 • Profesinis meistriškumas
 • Inovatyvumas
 • Kokybė
 • Greitas reagavimas
 • Visiška pagarba pagrindinėms teisėms

Pagrindinė kompetencija

CEPOL sutelkia teisėsaugos specialistus ir:

 • suteikia jiems galimybę mokantis tobulėti asmeniniu ir profesiniu požiūriu;
 • mokantis padėti spręsti Europos saugumo problemas;
 • padeda kurti mokymo institucijų ir specialistų tinklus.

Svarbiausias įsipareigojimas

CEPOL padeda specialistams plėsti žinias ir ryšius

Šūkis

CEPOL – mokyti, inovuoti, motyvuoti

Apie CEPOL glaustai

 1. Kas yra CEPOL?

CEPOL – tai Europos Sąjungos agentūra, rengianti, įgyvendinanti ir koordinuojanti teisėsaugos pareigūnų mokymą.

Nuo 2016 m. liepos 1 d. – naujų teisinių įgaliojimų dienos –1, CEPOL oficialus pavadinimas yra Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra.

 1. Kur įsikūrusi CEPOL?

CEPOL būstinė yra Budapešte, Vengrijoje.

 1. Kodėl buvo įsteigta CEPOL?

CEPOL padeda kurti saugesnę Europą sudarydama ES valstybių narių ir tam tikru mastu trečiųjų šalių teisėsaugos pareigūnams sąlygas bendradarbiauti ir dalintis žiniomis apie problemas, kurios yra ES saugumo srities, ypač Kovos su organizuotu ir sunkių formų tarptautiniu nusikalstamumu ES politikos ciklo, prioritetai.

 1. Ką dirba CEPOL?

CEPOL sutelkia ES valstybių narių teisėsaugos pareigūnų mokymo institucijų tinklą ir padeda jam teikdama inovacinį ir pažangų mokymą saugumo prioritetų, teisėsaugos bendradarbiavimo ir keitimosi informacija srityse. CEPOL taip pat dirba su ES institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis ir trečiosiomis šalimis, siekdama užtikrinti, kad bendromis pastangomis būtų siekiama suvaldyti didžiausias grėsmes saugumui.

 1. Kaip dirba CEPOL? Kaip rengiama mokymo programa?

CEPOL vadovauja vykdomasis direktorius, atskaitingas valdybai. Valdybą sudaro ES valstybių narių ir ES Komisijos atstovai. Valdybai pirmininkauja vienos iš trijų valstybių narių, kurios bendrai rengia pirmininkavimo ES Tarybai 18 mėnesių programą, atstovų. Valdyba renkasi ne rečiau kaip du kartus per metus. Be to, kiekvienoje valstybėje narėje CEPOL yra įsteigusi nacionalinius informacijos centrus, kurie teikia informaciją ir pagalbą CEPOL veikloje norintiems dalyvauti teisėsaugos pareigūnams. Nacionaliniai informacijos centrai padeda vykdyti CEPOL veiklą.

Agentūros metinė veiklos programa rengiama padedant šiam tinklui ir kitiems veiklos dalyviams. Taip užtikrinama kryptinga teminė veikla, atitinkanti valstybių narių poreikius ES vidaus saugumo strategijos prioritetinėse srityse. Be to, CEPOL vertina mokymo poreikius, kad padėtų spręsti svarbiausius ES saugumo srities uždavinius.

CEPOL nuolat stengiasi pasiūlyti naujoviškos ir pažangios mokymo veiklos, sujungdama į visumą naujausius duomenis ir žinias, mokslinius tyrimus ir technologijas, ir glaudesnio bendradarbiavimo būdu skatindama didesnę sąveiką.

Į dabartinę CEPOL programą įtraukti mokymo renginiai vietoje, mokymas internetu (pvz., internetiniai seminarai, moduliai, kursai ir t. t.), mainų programos, bendroji mokymo programa, moksliniai tyrimai ir mokslinė veikla.


Laisvų darbo vietų sąrašas

Contact

Office address

European Union Agency for Law Enforcement Training
1066 Budapest
Ó utca 27
Hungary

Correspondence address

European Union Agency for Law Enforcement Training
1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Email address

Telephone: +36 1 803 8030/8031

Fax: +36 1 803 8032

Video