Cepol, taakopdracht, visie en waarden

Taakopdracht

Cepol is een agentschap van de Europese Unie dat de Europese en internationale samenwerking op het gebied van rechtshandhaving bevordert met behulp van opleiding.

Visie

Cepol streeft ernaar een toonaangevend centrum te worden en een aanjager van verandering op het gebied van opleiding in rechtshandhaving. Een agentschap dat zijn bijdrage levert aan de aanpak van Europese en wereldwijde veiligheidsproblemen door de verschillende rechtshandhavingsgemeenschappen dichter bij elkaar te brengen en hen goede methoden, kennis en knowhow te laten delen.

Kernwaarden

 • Uitmuntend vakmanschap
 • Innovatie
 • Kwaliteit
 • Aanpassingsvermogen
 • Volledige inachtneming van de grondrechten

Kerncompetenties

Cepol brengt vakmensen op het terrein van rechtshandhaving bijeen en

 • biedt hen mogelijkheden om via opleiding op persoonlijk en professioneel vlak te groeien;
 • draagt op deze manier bij oplossingen te vinden voor problemen in verband met de Europese veiligheid;
 • brengt netwerken van opleidingsinstituten en vakmensen tot stand.

Kernbelofte

Met Cepol kunnen vakmensen hun kennis vergroten en hun netwerken uitbreiden.

Motto

Cepol - opleiden, vernieuwen, motiveren

Cepol in het kort

 1. Wat is Cepol?

Cepol is een agentschap van de Europese Unie dat is gespecialiseerd in de ontwikkeling, tenuitvoerlegging en coördinatie van opleiding aan rechtshandhavingsambtenaren.

Sinds zijn nieuwe mandaat op 1 juli 20161 van kracht werd, is de officiële naam van Cepol "Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving".

 1. Waar is Cepol gevestigd?

Het hoofdkantoor van Cepol bevindt zich in Boedapest (Hongarije).

 1. Waarom Cepol?

Cepol draagt bij aan een veiliger Europa door samenwerking en het delen van kennis te vergemakkelijken tussen rechtshandhavingsambtenaren van de EU-lidstaten, en in zekere mate van derde landen, en wel over aangelegenheden die vallen onder de EU-prioriteiten op het gebied van veiligheid, in het bijzonder de EU-beleidscyclus inzake zware en georganiseerde criminaliteit.

 1. Wat doet Cepol?

Cepol brengt een netwerk van opleidingsinstituten voor rechtshandhavingsambtenaren in de EU-lidstaten bijeen en steunt hen met vernieuwende en geavanceerde cursussen over veiligheidsprioriteiten, samenwerking bij rechtshandhaving en informatie-uitwisseling. Cepol werkt ook met EU-organen, internationale organisaties en derde landen om ervoor te zorgen dat de meest ernstige veiligheidsdreigingen gezamenlijk worden aangepakt.

 1. Hoe werkt Cepol? Hoe wordt de opleidingsportefeuille samengesteld?

Cepol wordt geleid door een uitvoerend directeur, die verantwoording aflegt aan een raad van bestuur. De raad van bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de EU-lidstaten en van de Europese Commissie. De voorzitter van de raad van bestuur is een vertegenwoordiger van een van de drie lidstaten (trojka) die gezamenlijk het programma van 18 maanden van de Raad van de Europese Unie hebben voorbereid. De raad van bestuur komt minstens tweemaal per jaar bijeen. Daarnaast heeft Cepol in elke lidstaat speciale nationale eenheden om informatie te verstrekken en assistentie te verlenen aan rechtshandhavingsambtenaren die aan activiteiten van Cepol wensen deel te nemen. De nationale eenheden steunen ook de werkzaamheden van Cepol.

Met de inbreng van dit netwerk van nationale eenheden en van andere belanghebbenden wordt het jaarlijkse werkprogramma van het agentschap opgesteld. Op die manier kunnen actuele en gerichte opleidingsactiviteiten worden opgezet die beantwoorden aan de prioriteiten van de lidstaten binnen de EU-strategie voor interne veiligheid. Bovendien beoordeelt Cepol opleidingsbehoeften op het terrein van de veiligheidsprioriteiten van de EU.

Cepol streeft voortdurend naar vernieuwende en geavanceerde opleidingen door relevante ontwikkelingen in kennis, onderzoek en technologie in zijn cursussen te integreren en synergieën via versterkte samenwerking te vormen.

De huidige portefeuille van Cepol omvat activiteiten op locatie of online (dat wil zeggen webinars, onlinemodules, onlinecursussen, enzovoort), uitwisselingsprogramma's, gemeenschappelijke curricula, onderzoek en wetenschap.


Lijst van open vacatures

Contact

Office address

European Union Agency for Law Enforcement Training
1066 Budapest
Ó utca 27
Hungary

Correspondence address

European Union Agency for Law Enforcement Training
1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Email address

Telephone: +36 1 803 8030/8031

Fax: +36 1 803 8032

Video