CEPOL: poslanie, vízia a hodnoty

Poslanie

CEPOL je agentúra Európskej únie a jej cieľom je posilniť spoluprácu v oblasti presadzovania práva na európskej a medzinárodnej úrovni prostredníctvom odbornej prípravy.

Vízia

Cieľom agentúry CEPOL je stať sa špičkovým centrom a hnacou silou zmien v oblasti odbornej prípravy v prostredí presadzovania práva. Centrom, ktoré prispieva k riešeniu otázok bezpečnosti v európskom a v globálnom meradle tak, že upevňuje komunitu orgánov presadzovania práva spoločným využívaním osvedčených postupov, znalostí a vedomostí.

Základné hodnoty

 • Vysoká odborná úroveň
 • Inovácie
 • Kvalita
 • Pružnosť
 • Rešpektovanie všetkých základných práv

Základné kompetencie

CEPOL združuje profesionálov v oblasti presadzovania práva s cieľom:

 • ponúknuť príležitosti na osobný a odborný rast prostredníctvom odbornej prípravy,
 • odborným vzdelávaním prispieť k riešeniu otázok týkajúcich sa európskej bezpečnosti,
 • vytvoriť sieť inštitútov a profesionálov odbornej prípravy .

Hlavná méta

CEPOL umožňuje profesionálom prehĺbiť ich znalosti a rozšíriť siete.

Motto

CEPOL - vzdelávať, inovovať, motivovať

CEPOL v skratke

 1. Čo je CEPOL?

CEPOL je agentúra Európskej únie zameraná na rozvoj, realizáciu a koordináciu odbornej prípravy pre úradníkov orgánov presadzovania práva.

Svoje nové právne poslanie nadobudla 1. júla 20161. Od tohto dňa je úradný názov agentúry CEPOL Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva.

 1. Kde sídli CEPOL?

Sídlo agentúry CEPOL sa nachádza v Budapešti v Maďarsku.

 1. Prečo existuje CEPOL ?

Agentúra CEPOL prispieva k zlepšeniu bezpečnosti v Európe, keďže uľahčuje spoluprácu a výmenu poznatkov medzi úradníkmi orgánov presadzovanie práva z členských štátov EÚ a do určitej miery aj z tretích krajín. Tieto poznatky súvisia s otázkami vyplývajúcimi z priorít EÚ v oblasti bezpečnosti, konkrétne z cyklu politík EÚ na boj proti organizovanej a závažnej trestnej činnosti.

 1. Náplň práce agentúry CEPOL?

Vo svojej sieti CEPOL spája inštitúty odbornej prípravy úradníkov orgánov presadzovania práva v členských štátoch EÚ a podporuje ich tým, že poskytuje inovatívne a pokrokové vzdelávanie v oblasti priorít bezpečnosti, spolupráce pri presadzovaní práva a výmeny informácií. CEPOL spolupracuje aj s orgánmi EÚ, medzinárodnými organizáciami a tretími krajinami s cieľom zabezpečiť, aby sa vážne bezpečnostné hrozby riešili kolektívne.

 1. Ako CEPOL pracuje? Ako vzniká portfólio odbornej prípravy?

Na čele agentúry CEPOL je výkonný riaditeľ, ktorý sa zodpovedá správnej rade. Správna rada sa skladá z jedného zástupcu z každého členského štátu a Komisie. Predseda správnej rady je jeden z jej členov zastupujúcich skupinu troch členských štátov, ktoré spoločne vypracovali 18-mesačný program Rady Európskej únie. Zasadnutia správnej rady sa konajú aspoň dvakrát ročne. Agentúra CEPOL navyše zriadila národné jednotky vo všetkých členských štátoch, kde poskytuje informácie a pomoc úradníkom orgánov presadzovania práva, ktorí sa chcú podieľať na činnostiach agentúry CEPOL. Národné jednotky takisto podporujú činnosti agentúry CEPOL.

Ročný pracovný program agentúry sa pripravuje na základe údajov z tejto siete a iných zúčastnených strán. Výsledkom sú presne cielené a tematické činnosti, ktoré sú navrhnuté tak, aby zodpovedali potrebám členských štátov v oblastiach priorít stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ. Okrem toho agentúra vyhodnocuje potreby odbornej prípravy na sledovanie priorít v oblasti bezpečnosti EÚ.

CEPOL sa neustále snaží ponúkať inovatívne a pokrokové školiace programy a začleniť do nich aktuálne vedomostné trendy, ako aj trendy vo výskume a technológiách. Okrem toho sa usiluje vytvárať synergie posilňovaním spolupráce.

Aktuálne portfólio agentúry CEPOL zahŕňa vzdelávanie na mieste, elektronické vzdelávanie (webové semináre, online moduly, online kurzy atď.), výmenné programy, spoločné učebné osnovy, vedu a výskum.


Zoznam voľných pracovných miest

Contact

Office address

European Union Agency for Law Enforcement Training
1066 Budapest
Ó utca 27
Hungary

Correspondence address

European Union Agency for Law Enforcement Training
1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Email address

Telephone: +36 1 803 8030/8031

Fax: +36 1 803 8032

Video