Cepol: uppdrag, vision och värderingar

Uppdrag

Cepol är en EU-byrå som främjar europeiskt och internationellt samarbete inom brottsbekämpning genom utbildning.

Vision

Cepol har som målsättning att bli ett nav i världsklass och en drivkraft till förändring på området för utbildning inom brottsbekämpning. Cepol är en byrå som bidrar till att hantera europeiska och globala säkerhetsfrågor genom att föra de brottsbekämpande gemenskaperna närmare varandra för att dela god praxis, kunskap och kompetens.

Centrala värderingar

 • Yrkeskunnande i världsklass
 • Innovation
 • Kvalitet
 • Lyhördhet
 • Full respekt för grundläggande rättigheter

Central kompetens

Cepol för samman yrkesverksamma inom brottsbekämpning för att

 • erbjuda dem möjligheter att växa som personer och yrkesverksamma genom utbildning,
 • bidra till att lösa frågor rörande europeisk säkerhet genom lärande,
 • upprätta nätverk av utbildningsinstitut och yrkesverksamma.

Kärnlöfte

Med Cepol kan yrkesverksamma utöka både sin kunskap och sina nätverk.

Motto

Cepol – Utbilda, tänka nytt, motivera

Cepol i korthet

 1. Vad är Cepol?

Cepol är en EU-byrå som arbetar med att utveckla, genomföra och samordna utbildning för tjänstemän inom brottsbekämpning.

Sedan den 1 juli 2016, datumet för byråns nya rättsliga uppdrag1, är Cepols officiella namn Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning.

 1. Var finns Cepol?

Cepols huvudkontor ligger i Budapest i Ungern.

 1. Varför finns Cepol?

Cepol bidrar till ett säkrare Europa genom att underlätta samarbete och kunskapsdelning bland EU-medlemsstaternas tjänstemän inom brottsbekämpning, och i viss utsträckning tjänstemän från tredjeländer, om frågor som härrör från EU:s prioriteringar inom säkerhetsområdet, särskilt från EU:s policycykel avseende organiserad och grov brottslighet.

 1. Vad gör Cepol?

Cepol för samman medlemsstaternas utbildningsinstitut för tjänstemän inom brottsbekämpning i ett nätverk och ger dem stöd så att de kan ge spetsutbildning om säkerhetsprioriteringar, samarbete för brottsbekämpning och informationsutbyte. Cepol arbetar också med EU-organ, internationella organisationer och tredjeländer för att se till att de allvarligaste säkerhetshoten bekämpas genom gemensamma insatser.

 1. Hur arbetar Cepol? Hur skapas utbildningsportföljen

Cepol leds av en verkställande direktör som är ansvarig inför en styrelse. Styrelsen består av företrädare för EU-medlemsstaterna och EU-kommissionen. Styrelsens ordförande är en företrädare för en av de tre medlemsstater som gemensamt har utarbetat Europeiska rådets 18-månadersprogram. Styrelsen sammanträder minst två gånger per år. Cepol har dessutom särskilda nationella enheter i varje medlemsstat som tillhandahåller information och ger stöd till tjänstemän inom brottsbekämpning som vill delta i Cepols aktiviteter. Cepols nationella enheter stöder också Cepols operativa verksamhet.

Cepols årliga arbetsprogram utarbetas med hjälp av information från detta nätverk och från andra intressenter. Detta resulterar i ämnesspecifika och riktade aktiviteter som utformats för att möta medlemsstaternas behov inom prioriterade områden i EU:s strategi för den inre säkerheten. Cepol bedömer dessutom utbildningsbehoven för att hantera EU:s säkerhetsprioriteringar.

Cepol strävar hela tiden efter att erbjuda innovativa och avancerade utbildningsaktiviteter genom att integrera relevant utveckling i kunskaper, forskning och teknik och att skapa synergieffekter genom stärkt samarbete.

Cepols portfölj omfattar för närvarande interna aktiviteter, utbildning på nätet (dvs. webbseminarier, moduler på nätet, kurser på nätet osv.), utbytesprogram, gemensamma kursplaner, forskning och vetenskap.


Lediga jobb

Contact

Office address

European Union Agency for Law Enforcement Training
1066 Budapest
Ó utca 27
Hungary

Correspondence address

European Union Agency for Law Enforcement Training
1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Email address

Telephone: +36 1 803 8030/8031

Fax: +36 1 803 8032

Video